Aktuality

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - Virový spam


Od 28.2.2018 registrujeme opět nové rozesílání mailů protiprávně jménem našeho úřadu, které jsou označené jako "Výzva k úhradě dlužného plnění před provedením exekuce" a jejichž text je v náhodných obměnách zhruba níže uvedený. Tyto maily nejsou rozesílány naším úřadem. V zásadě veškeré v nich obsažené údaje jsou nesmyslné a zejména Výzva dle § 46 ex.řádu nikdy není zasílána mailem. K mailu je připojena příloha obsahující zavirovaný soubor. Tuto přílohu a zejména v ní obsažený soubor NEOTEVÍREJTE. V opačném případě si za prvé svůj počítač infikujete virem

Od 28.2.2018 registrujeme opět nové rozesílání mailů protiprávně jménem našeho úřadu, které jsou označené jako "Výzva k úhradě dlužného plnění před provedením exekuce" a jejichž text je v náhodných obměnách zhruba níže uvedený. Tyto maily nejsou rozesílány naším úřadem. V zásadě veškeré v nich obsažené údaje jsou nesmyslné a zejména Výzva dle § 46 ex.řádu nikdy není zasílána mailem. K mailu je připojena příloha obsahující zavirovaný soubor. Tuto přílohu a zejména v ní obsažený soubor NEOTEVÍREJTE. V opačném případě si za prvé svůj počítač infikujete virem (tzv. trojským koněm), jehož účelem je získat jména a hesla k vašim účtům (i elektronického bankovnictví) a kartám, a za druhé tento spamový vir rozešlete dále na mailové adresy, které máte obsaženy ve vašem mailovém klientovi.

Text zavirovaného emailu: "VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň – město, IČ 66093893, se sídlem Rychtaříkova 8, 159 00 Plzeň pověřený provedením exekuce: č.j. 61 EXE 808/2017 -15, na základě exekučního titulu: Příkaz č.j. 085962/2014-822/Čen/G V.vyř., vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul, jakož i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora: Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 11 241,00 Kč Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 417,00 Kč včetně DPH 21% Náklady exekuce paušálem: 5 430,00 Kč včetně DPH 21% Pro splnění veškerých povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 683443812/8500, variabilní symbol 28112108, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy 18 088,00 Kč Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti. Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech. Za správnost vyhotovení Barbora Krátká"

zpět ...