Informace | Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Plzeň, Dominikánská 8, IČ 71329277 (dále jen „Správce“).

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENECE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Hynek Horák, email: horak@exekutors.cz (dále jen „Pověřenec“).

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje osob, které jsou účastny jednotlivých exekučních řízení – zejména účastníků řízení, poddlužníků, osob, kterým je v rámci exekučního řízení ukládána nějaká povinnost, informovány o svých právech (dále jen „Subjekt údajů“) jsou zpracovávány proto, že

a) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (na základě zákona (zejm. zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 99/1693 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů)

b) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce za účelem provedení nuceného výkonu exekučního titulu a/nebo

c) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany za účelem, který bude správcem jako oprávněný zájem stanoven.

4. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu stanoveném zákonem a platnými právními předpisy či v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s exekučním řízením vedeným Správcem.

5. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Kategoriemi osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, jsou zejména adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení, údaje o majetku, o dalších exekučních řízeních), a další nezbytné údaje. Předmětem zpracování mohou být i zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu), a to v případě, že zpracování těchto údajů vyplývá ze zákona (např. omluva účastníka řízení z jednání z důvodu nemoci apod.).

6. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalším příjemcem osobních údajů může být společnost INTERNET - DATA - SERVICE. CZ s.r.o., IČ 24184756, se sídlem Grafická 854/15, 15000 Praha 5 - Smíchov, provozující portál www.exdrazby.cz, a to v případě realizace exekuční dražby, a to pouze v rozsahu osobních údajů účastníků řízení či účastníků dražby, které jsou nezbytné pro uspořádání elektronické dražby.

7. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem a příslušnými právními předpisy souvisejícími (Skartační řád, Archivační řád) či po dobu nezbytnou k ochraně oprávněných zájmů účastníků řízení, Správce či třetí strany.

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.